Diamentowa Sól

12 tekstów – auto­rem jest Diamen­to­wa Sól.

Dro­ga do siebie ma naj­więcej ścieżek. 

aforyzm
zebrał 95 fiszek • 12 maja 2014, 19:22

Mądre­mu to i życia nie wys­tar­czy. Głupi gu­bi go w nadmiarze. 

aforyzm
zebrał 155 fiszek • 11 lutego 2014, 15:36

Często za­tapiamy smut­ki tam, gdzie chce­my, żeby wypłynęły. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 30 listopada 2013, 13:45

Kiedy jes­teś szczęśli­wy, da­jesz szczęście in­nym, ob­darzasz uśmie­chem, życzli­wością, a każdy spot­ka­ny na two­jej drodze człowiek to przyjaciel. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 28 lipca 2013, 20:35

Słabe stro­ny człowieka prze­kar­tkuj, resztę czy­taj z umiłowaniem. 

myśl
zebrała 171 fiszek • 8 lipca 2013, 20:46

W auto­ryte­tach podzi­wiamy to, cze­go nam bra­kuje, ale też te­go zazdrościmy. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 25 czerwca 2013, 09:26

Smut­ni ludzie o zgorzkniałych twarzach, w których nie ma blas­ku ra­dości - od­pychają, cza­sem budzą lęk. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 5 czerwca 2013, 07:00

Bo­les­ne dzieciństwo pot­ra­fi sku­tecznie wytłumić na­turalną pot­rzebę oka­zywa­nia miłości. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 20 maja 2013, 18:38

Po­dob­no pieniądz nie da­je szczęścia, ale sta­now­czo pop­ra­wia humor. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 11 maja 2013, 11:50

Człowiek uważa się za mądre­go, a tak często głupieje. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 9 maja 2013, 17:23
Zeszyty
  • aforyzmy – afo­ryz­my

  • uczucia – wier­sze myśli afo­ryz­my

  • życie – sa­mo się nie przeżyje

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diamentowa Sól

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność