Diamentowa Sól, ulubione teksty

9576 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Księżyc wy­soko na niebie, bez­kres­na łąka i mgła przy ziemi. Za­mykam oczy idę w te głębie, czuję trawę pod sto­pami, dreszcz na ple­cach i prze­ciągły pom­ruk za sobą. Gry­mas na twarzy, tworzy zwy­rod­niały uśmiech - cze­kałem na ciebie. 

myśl • 8 grudnia 2018, 19:40

Szczęście nie szu­ka kom­bi­nac­ji, to prost li­nia. Im więcej się roz­gląda­my, tym da­lej od­chodzi­my od te­go co nas cieszy. 

myśl • 5 grudnia 2018, 20:05

Ten rodzaj bólu nie zni­ka, cho­wa się głębo­ko. Wychodzi nies­podziewa­nie, zaw­sze do ce­lu, zaw­sze naj­mocniej - traf­nie.
Zro­zumie ten, kto go doświad­czył, przy­pom­nij ten na ko­go już czeka. 

aforyzm • 3 grudnia 2018, 19:52

Za­nim stała się ogólno­dostępna, była obiek­tem pożąda­nia. Ob­ra­cała się w naj­lep­szych kręgach, ci którym się ob­ja­wiła, by­li sza­nowa­ni przez wszys­tkich. Te­raz jest pos­po­lita, zep­chnięta między ogól, poz­ba­wiona wyjątko­wości, na­ga, dostępna na by­le ,,smar­tfo­nie"... dla każde­go.

Nauka i wie­dza nową de­finicją re­guły niedostępności. 

myśl • 29 listopada 2018, 18:07

Nie pozwól by Przed­wczo­raj
i Wczo­raj, Jut­ro i Po­jut­rze zab­rało ci za dużo Dzisiaj 

myśl • 26 listopada 2018, 19:19

Od śmier­ci fi­zycznej, gor­sza jest ta za życia. Byt bez ce­lu, bieg bez me­ty i wie­czny sztorm bez portu. 

myśl • 2 listopada 2018, 21:18

Z nieba rodem

piszę list i wspo­minam 
nad­sek­wański gotyk
je­ro­zo­lim­skich alei

gdzie kwiaty z lo­du są rozkute
a cienie skrzydła mają
pawiookie

lecz wy nie zna­cie dro­gi 
co pro­wadzi pod mój próg
i nie wiecie jak da­le­ko stąd
słońce gniaz­do swe uwiło

tam się Bóg przechadza
oliw­nym ga­jem 

pat­rzy w nas
słucha 

ludziom więc bądźcie blisko
i kamień
wy­puśćcie z rąk  

wiersz • 30 października 2018, 07:40

Póki w Pol­sce za­pina się pa­sy - ,,bo mogą stać", za­miast ,,dla bez­pie­czeństwa", nig­dy nie będzie dobrze. 

myśl • 28 października 2018, 21:16

To nie upa­dek, a je­dynie chwi­la w której oce­niamy. Gwiaz­da le­ci da­lej, niewzruszona. 

aforyzm • 22 października 2018, 18:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar