Diamentowa Sól, ulubione teksty

9544 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Czas, dla każde­go jest czymś/kimś in­nym, dla mnie miej­scem, dla Aure­liu­sza Augus­ty­na z Hip­po­ny to ludzie, czymś niez­na­nym dla in­nych... i dob­rze. Czas po­wi­nien nam pomóc zro­zu­mieć kim nap­rawdę jes­teśmy i... dokąd zmie­rza­my. 

myśl • 13 czerwca 2018, 14:47

Niepełność, niekom­plet­ność, frag­men­ta­ryczność - czy nie ty­mi słowa­mi można opi­sać naszą tu egzystencję? 

myśl • 10 czerwca 2018, 10:53

Łat­wo dziś spot­kać się ze złym ro­zumieniem by­cia sek­sowną, omyl­nie utożsa­mianą z by­ciem nagą. 

aforyzm • 28 maja 2018, 19:39

To nie Świat kiedyś był lep­szy, tyl­ko My. 

aforyzm • 27 maja 2018, 15:09

Na­daje­my uczu­ciom słowa, chwi­le og­ra­niczmy oko­wami cza­su, myśląc, że wszys­tko na nas cze­ka. Tra­cimy swo­je szan­se, wy­pat­rując og­nia, gdy płomień jest znakiem. 

myśl • 25 maja 2018, 22:20

Zap­ragnęło ser­ce cu­du, a ro­zum główku­je jak te­mu sprostać. 

aforyzm • 21 maja 2018, 19:53

Dzieło miłości składa się z każdej chwi­li w której jest się sobą nie myśląc o so­bie, nie żyjąc dla siebie, dając dru­giej oso­bie wszys­tko co naj­lep­sze, ak­ceptując to co w nas najgorsze. 

myśl • 21 maja 2018, 18:45

Czym jest miłość? Poezją wyz­wo­lonej wyob­raźni, pełną cudów i niespodzianek 

myśl • 16 maja 2018, 17:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Maverick123