Diamentowa Sól, teksty z maja 2013 roku

5 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest Diamen­to­wa Sól.

Bo­les­ne dzieciństwo pot­ra­fi sku­tecznie wytłumić na­turalną pot­rzebę oka­zywa­nia miłości. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 20 maja 2013, 18:38

Po­dob­no pieniądz nie da­je szczęścia, ale sta­now­czo pop­ra­wia humor. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 11 maja 2013, 11:50

Człowiek uważa się za mądre­go, a tak często głupieje. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 9 maja 2013, 17:23

Żeby mówić, trze­ba zna­leźć słuchacza. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 8 maja 2013, 13:05

Ni­komu nie może być przy­jem­nie, kiedy zos­ta­je zmuszo­ny do po­zor­nej niekonsekwencji. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 7 maja 2013, 13:56
Zeszyty
  • aforyzmy – afo­ryz­my

  • uczucia – wier­sze myśli afo­ryz­my

  • życie – sa­mo się nie przeżyje

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diamentowa Sól

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność